Autocad, Thiết kế sản phẩm, Video CAD/CAM

 • Trong phần hướng dẫn này người học sẽ được học về cách quản lý trình bày bố cục các hình chiếu trên bản vẽ cho hợp lý, các công cụ in ấn, hiệu chỉnh kích thước, ghi chú trên bản vẽ.
  Để người đọc có thể hiểu được bản vẽ của bạn đó là trách nhiệm của người thiết kế như bạn, nếu bạn có chuyên môn nhưng lại không biết công cụ phần mềm thì cũng sẽ rất mất thời gian, hướng dẫn sẽ giúp bạn thực hiện các công đoạn xử lý bản vẽ một cách chi tiết nhất. HƯớng dẫn logic trình tự nên bạn sẽ không mấy khó khăn để nắm được nội dung hướng dẫn.

  813562832_autocad-07-2-

  Dung lượng: 2,3 Gb
  Thời lượng 200 phút
  Chất lượng HD
  Sub Việt
  Giá: Click để cập nhật giá tốt

  Tất cả đều có file thực hành đi kèm.

  Nội dung:

  2-21-2014 21-04-13 2-21-2014 21-04-26

  Video mẫu:

  1. 10. Organizing Drawings

   26m 0s

   1. Layers
    3m 30s
   2. The Layer Properties Manager
    9m 6s
   3. Layer control
    4m 29s
   4. The ByLayer property
    5m 26s
   5. The Layer Previous command
    3m 29s
  2. 11. General Annotation

   43m 5s

   1. Single-line text
    3m 46s
   2. Text justification
    7m 2s
   3. Text styles
    7m 30s
   4. Multi-line text
    6m 28s
   5. Editing
    3m 24s
   6. Bulleted and numbered lists
    4m 5s
   7. Symbols
    6m 17s
   8. Spell-checking
    4m 33s
  3. 12. Dimensioning

   28m 58s

   1. Creating dimensions
    8m 35s
   2. Dimension styles
    6m 40s
   3. Callouts
    6m 40s
   4. Tweaking dimensions
    7m 3s
  4. 13. Helpful AutoCAD Tools

   14m 48s

   1. The Distance command
    4m 15s
   2. The Property Changer
    6m 30s
   3. The Quick Calculator
    4m 3s
  5. 14. Reusable Content

   25m 8s

   1. Creating and inserting blocks
    10m 15s
   2. Using blocks
    5m 46s
   3. Modifying blocks
    4m 9s
   4. Building your library
    4m 58s
  6. 15. Plotting

   48m 29s

   1. Quick plots
    6m 40s
   2. Selecting a pen table
    5m 35s
   3. Layouts pt. 1: Choosing paper
    3m 21s
   4. Layouts pt. 2: Inserting a title block
    3m 11s
   5. Layouts pt. 3: Cutting a viewport
    6m 17s
   6. Layouts pt. 4: Reusing layouts
    4m 14s
   7. Scale factors
    3m 58s
   8. Sizing modelspace text
    7m 15s
   9. Sizing modelspace dimensions
    4m 47s
   10. Sizing linetypes
    3m 11s
  7. 16. Sharing Data

   9m 57s

   1. Drawing compatibility
    3m 4s
   2. E-transmitting
    3m 10s
   3. Saving to the Design Web format
    3m 43s
  8. Conclusion

   18s

   1. Goodbye
    18s