Gia công nhiều trục solidcam 2013

Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng giao diện phần mềm solidcam, bạn sẽ hiểu được cách phần mềm làm việc từ đó mới đi vào các công cụ lập trình gia công nhiều trục, phần gia công nhiều trục là phần khó, do đó bạn nên tìm hiểu tài liệu về gia công 3 trục trên solidcam trước khi chuyên sang phần gia công này.

Phần gia công nhiều trục cũng được chia làm 2 phần là cơ  bản và nâng cao, thứ nhất là để bạn dễ dàng học được phần cần thiết trước và nhẹ chi phí hơn là phải mua một cuốn quá đầy đủ vì khi đó chi phí khá cao, chúng tôi chia làm hai tập và giảm giá bán để bạn không có điều kiện cũng có thể mua được, và hơn hết là phần làm hai tập để có thể trình bày hết các vấn đề cần thiết và có đủ các bài tập đi kèm.

Một số chi tiết được thực hành:

25-06-2014 10-05-51 CH 25-06-2014 10-06-03 CH 25-06-2014 10-06-15 CH

Mục lục tài liệu:

Chương 1 Giới thiệu

Tích hợp phần gia công nhiều trục

Giao diện gia công  nhiều trục solidcam

Các quy trình khai báo

Chương 2 Làm việc với các hệ tọa độ

Chương 3 Hình học

3.1  Geometry…………………………………………………………………………………………………………………1

3.1.1    Drive  surface            definition……………………………………………………………….17

3.1.2  Drive surface offset ……………………………………………………………………………………18

3.1.3    Curves           definition………………………………………………………………….18

3.1.4  Work type …………………………………………………………………………………………………..19

3.1.5  Edge curve …………………………………………………………………………………………………20

3.1.6  Edge surface ………………………………………………………………………………………………20

3.1.7  Lead curve ………………………………………………………………………………………………….22

3.1.8  Start and End edge curve …………………………………………………………………………..23

3.1.9  Projection curves ……………………………………………………………………………………….26

3.2  Area………………………………………………………………………………………………………28

3.2.1  Full, avoid cuts at exact edges …………………………………………………………………….28

3.2.2  Full, start and end at exact surface edges ……………………………………………………29

3.2.3  Giới hạn cắt thông qua một hoặc 2 điểm………………………………………………………..31

3.2.4  Xác định số lớp cắt ………………………………………………………………….31

3.2.5  Extend/Trim ……………………………………………………………………………………………..33

3.2.6  Angle range ………………………………………………………………………………………………..35

3.2.7  2D Boundary ……………………………………………………………………………………………..36

3.2.8  Bo góc ……………………………………………………………………………………………37

Chương 4    Dao cụ

4.1       Khai báo dao………………………………………………………………………………………..40

4.1.1    Khai báo trục chính……………………………………………………………………………………..41

4.1.2     Khai báo tốc độ cắt ……………………………………………………………………………….41

4.1.3  Thông số chạy dao nhanh……………………………………………………………………………..43

 Chương 5.  Levels

5.1  Clearance area…………………………………………………………………………………………….46

5.1.1   Mặt …………………………………………………………………………………………………………..46

5.1.2   Trụ ……………………………………………………………………………………………………..48

5.1.3   Cầu ………………………………………………………………………………………………………..50

5.1.4  Keep initial orientation until distance …………………………………………………………50

5.1.5    Arc     fit…………………………………………………………………………………….52

5.2   Các cấp gia công……………………………………………………………………………………………52

5.2.1   Khoảng cách lùi dao……………………………………………………………………………………52

5.2.2   Khoảng cách an toàn……………………………………………………………………………53

5.2.3  Rapid retract ………………………………………………………………………………………………53

 Chương 6.   Đường chạy dao

6.1  Surface quality…………………………………………………………………………………………..56

6.1.1  Cut tolerance………………………………………………………………………………………………56

6.1.2  Distance ……………………………………………………………………………………………………..57

6.1.3  Maximum Step over …………………………………………………………………………………..57

6.1.4  Scallop ………………………………………………………………………………………………………..58

6.1.5  Surface edge merge distance ………………………………………………………………………58

6.1.6  Apply outer sharp corners ………………………………………………………………………….59

6.1.7  Advanced options for surface quality …………………………………………………………60

6.1.8  3D Tool compensation ………………………………………………………………………………62

6.2  Sorting ……………………………………………………………………………………………………………………..63

6.2.1  Cutting method ………………………………………………………………………………………….63

6.2.2  Direction of machining ……………………………………………………………………………..66

6.2.3  Cut order ……………………………………………………………………………………………………67

6.2.4  Machine by …………………………………………………………………………………………………69

6.2.5  Enforce closed contours …………………………………………………………………………….69

6.2.6  Flip step over ……………………………………………………………………………………………..70

6.2.7  Start point ………………………………………………………………………………………………….70

6.3  Tool contact point ……………………………………………………………………………………………………72

6.4  Cutting side ………………………………………………………………………………………………..74

Chương 7.   Kiểm soát trục dao

7.1  Output format …………………………………………………………………………………..76

7.2  Interpolation……………………………………………………………………………………..79

7.3  Tilting strategies (Tool axis direction) ………………………………………………………………………80

7.3.1  Not to be tilted and stays normal to surface ………………………………………………80

7.3.2  Tilted relative to cutting direction ………………………………………………………………80

7.3.3    Tilted  to         surface            normal by        fixed    angle………………………………….91

7.3.4    Tilted  to         axis      by        fixed    angle…………………………………………….94

7.3.5  Rotated around axis ……………………………………………………………………………………95

7.3.6  Tilted through point …………………………………………………………………………………..96

7.3.7  Tilted through curve …………………………………………………………………………………..97

7.3.8  Tilted through lines ………………………………………………………………………………….102

7.3.9  Tilted from point away ……………………………………………………………………………..103

7.3.10  Tilted from curve away …………………………………………………………………………….104

7.3.11  Tilted relative to impeller machining layer ………………………………………………..108

7.4  Angle range……………………………………………………………………………………..110

Chương 8.  Link

8.1  Approach/Retract ………………………………………………………………………………………………….114

8.1.1  First entry …………………………………………………………………………………………………114

8.1.2  Last exit ……………………………………………………………………………………………………117

8.1.3  Home position …………………………………………………………………………………………119

8.2  Links…………………………………………………………………………………………………..120

8.2.1  Gaps along cut………………………………………………………………………………………….120

8.2.2  Links between slices …………………………………………………………………………………123

8.2.3  Links between passes ……………………………………………………………………………….126

8.3  Default Lead-In/Out…………………………………………………………………………..129

8.3.1  Type ………………………………………………………………………………………………………….129

8.3.2  Tool axis orientation …………………………………………………………………………………132

8.3.3  Approach/Retreat parameters (Use the…) ………………………………………………..133

8.3.4  Height ………………………………………………………………………………………………………135

8.3.5  Feed rate …………………………………………………………………………………………………..135

8.3.6  Same as Lead-In ……………………………………………………………………………………….135

Chương 9.  Gouge check

9.1  Gouge checking…………………………………………………………………………………..138

9.1.1  Tool ………………………………………………………………………………………………………….138

9.1.2  Geometry …………………………………………………………………………………………………139

9.1.3  Strategy …………………………………………………………………………………………………….140

9.2  Clearance data………………………………………………………………………………….155

9.2.1  Clearance ………………………………………………………………………………………………….155

9.2.2  Remaining collisions …………………………………………………………………………………160

 Chương 10.  Gia công thô và các phương pháp khác

10.1  Multi-passes………………………………………………………………………………..162

10.2  Plunging …………………………………………………………………………………………………………………165

10.3  Morph pocket ………………………………………………………………………………………………………..166

10.4  Depth cuts ……………………………………………………………………………………………………………..168

10.5  Area roughing ………………………………………………………………………………………………………..171

10.6  Rotate and translate ……………………………………………………………………………………………….174

10.7  Sorting ……………………………………………………………………………………………………………………176

10.7.1  Reverse order of passes/tool path ……………………………………………………………176

10.7.2  Connect slices by shortest distance …………………………………………………………..177

10.8     Stock  definition……………………………………………………………………………

 

Chương 11.   Kiểm soát đường đi dao

11.1  Angle pairs ……………………………………………………………………………………………………………..183

11.2  Point interpolation …………………………………………………………………………………………………184

11.3  Machine limits ………………………………………………………………………………………………………..185

11.4  Pole handling …………………………………………………………………………………………………………186

11.5  Move list writer ………………………………………………………………………………………………………187

11.6  Tool repositioning ………………………………………………………………………………………………….188

 Chương 12. Misc. parameters

12.1  Message………………………………………………………………………………………………..191

12.2  Extra parameters…………………………………………………………………………..191

12.3  Smooth surface normals…………………………………………………………………………191

12.4  Tool center based calculation………………………………………………………………..192

Chương 13. SWARF Machining

13.1  Adding a SWARF Machining Operation \………………………………………….195

13.2  Coordsys ………………………………………………………………………………………………………………..196

13.3  Geometry……………………………………………………………………………………………………………….196

13.3.1  Synchronize with tilt lines …………………………………………………………………………197

13.3.2  Synchronize with (upper/lower) curves ……………………………………………………197

13.3.3  Synchronize with main direction ………………………………………………………………198

13.3.4  Automatic …………………………………………………………………………………………………198

13.3.5  Shortest distance  ……………………………………………………………………………………..198

13.4  Tool path parameters ……………………………………………………………………………………………..200

13.4.1  General parameters  …………………………………………………………………………………200

13.4.2  Corners parameters ………………………………………………………………………………….201

13.5  Tool axis control …………………………………………………………………………………………………….203

13.6  Gouge check ………………………………………………………………………………………………………….205

13.7  Roughing and More ……………………………………………………………………………………………….206

13.7.1  Pattern slices …………………………………………………………………………………………….206

13.7.2  Pattern layers ……………………………………………………………………………………………208

13.7.3  Sorting ……………………………………………………………………………………………………..209

 

 

Nội dung mẫu:

Đang cập nhật.

Sách lên kệ vào ngày 07/07/2014

Khách hàng có thể đặt trước, ngay sau khi xin được giấy phép chúng tôi sẽ chuyển đến cho khách hàng, bạn chỉ thanh toán khi nhận được sách, không phải thanh toán trước.

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.
 • dang-ky-cad-camƯu đãi khi ĐK trước khai giảng 10 ngày:
  • Tặng áo thun trị giá 150.000 vnd và bộ giáo trình nâng cao trị giá 300.000 đ
  • Giảm 50% khi mua tài liệu chuyên ngành trên www.cachdung.com
  CN1:Bình Thạnh,HCM- CN2:Tân Bình,HCM- CN3:Bình Tân,HCM- CN4:Thủ Đức,Biên Hòa- CN5:Thủ Dầu Một,Bình Dương- CN6: Đống Đa, Hà Nội- Và nhiều xưởng thực hành
 • Chi tiết liên hệ và bản đồ từng chi nhánh-> Click Here
Dạy tại công ty: không giới hạn học viên.  Theo giáo trình trung tâm 10tr, Theo yêu cầu riêng: 15 tr 

Lớp CHUYÊN GIA:

 • Học kèm, Online, gia sư tận nhà, học không giới hạn thời gian, học liên tục với lịch học bất kỳ: Từ 14h00-21h00( Giảm 50% học phí cho SV)
 • Phù hợp: Người ở nước ngoài, bận rộn, nền tảng kỹ thuật yếu, ngành khác, chủ doanh nghiệp, cần học gấp, muốn thành thạo
Autocad Solidworks Mastercam CNC ProE/Creo Inventor NX Catia
980k 2,980k 3.880k 4.380k 3.880k 2,980k 3.880k 3.880k
Quyền lợi:
 • + Xếp lớp ngay sau khi đăng ký, không chờ đợi.
 • + Bổ sung nền tảng công nghệ cơ khí cho người mất gốc
 • + Học tới khi thành thạo
 • + Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
 • + Sắp xếp giảng viên tốt nhất
Tặng:
 • + Tất cả quà tặng của lớp học theo lịch và kèm theo:
 • + Một  trong ba khóa học nền tảng miễn phí: ( 5 buổi)
 • 1.Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
 • 2. Công nghệ gia công cơ khí truyền thống và hiện đại
 • 3. Trình bày bản vẽ đúng tiêu chuẩn ( Nhật, ISO)
 • + Áo thun trị giá 150.000 vnd
 Giảm 300.000đ học phí ( trừ autocad) khi đăng ký lớp Chuyên Gia trong hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ